ภาคเรียนที่ 1

 

ตารางเรียน กิจกรรม ยุวกาชาด ระดับชั้น ม. 2  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2556
หน่วยสี หมายเหตุ
ครั้งที่ วันเดือนปี เหลือง ชมพู เขียว แสด ฟ้า ม่วง
1 22  พค. 56 เช็คชื่อแบ่งหน่วยสี  ใต้ถุนอาคารบุญชู ครูนภาพรและคณะ
2 29  พค. 56 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ครูนภาพรและคณะ
3 5  มิย. 56 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ครูนภาพรและคณะ
4 12  มิย. 56 ทำพานไหว้ครู  –
5 19  มิย. 56 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ครูนภาพรและคณะ
6 26  มิย. 56 ซักซ้อมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ครูผู้นำทุกคน
7 3 กค. 56 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ครูผู้นำทุกคน
8 10 กค. 56 ครูตรีธิดา ครูรักกนิษฐ์ ครูมัณฑนา ครูทัศนีย์ ครูกานต์มณี ครูกุลวดี เรียนตามฐาน
9 17 กค. 56 สอบกลางภาค  –
10 24 กค. 56 ครูกัญญารัตน์ ครูตรีธิดา ครูรักกนิษฐ์ ครูมัณฑนา ครูทัศนีย์ ครูกานต์มณี เรียนตามฐาน
11 31 กค. 56 ครูกุลวดี ครูกัญญารัตน์ ครูตรีธิดา ครูรักกนิษฐ์ ครูมัณฑนา ครูทัศนีย์ เรียนตามฐาน
12 7 สค. 56 ครูรักกนิษฐ์ ครูมัณฑนา ครูทัศนีย์ ครูกานต์มณี ครูกุลวดี ครูกัญญารัตน์ เรียนตามฐาน
13 14 สค. 56 บำเพ็ญประโยชน์ (ตามจุด) ครูสุรีย์รัตน์
14 21 สค. 56 ครูกานต์มณี ครูกุลวดี ครูกัญญารัตน์ ครูตรีธิดา ครูรักกนิษฐ์ ครูมัณฑนา เรียนตามฐาน
15 28 สค. 56 ครูทัศนีย์ ครูกานต์มณี ครูกุลวดี ครูกัญญารัตน์ ครูตรีธิดา ครูรักกนิษฐ์ เรียนตามฐาน
16 4 กย. 56 ครูมัณฑนา ครูทัศนีย์ ครูกานต์มณี ครูกุลวดี ครูกัญญารัตน์ ครูตรีธิดา เรียนตามฐาน
17 11 กย. 56 ประเมินผลกิจกรรม ครูนภาพร
18 18 กย. 56 สอบปลายภาคเรียน
ห้องเรียน 831 ครูตรีธิดา การบำเพ็ญประโยชน์
ห้องเรียน 832 ครูกัญญารัตน์ หน่วยสีเหลือง บริเวณสวนป่าพระเทพฯ, อาคารคหกรรม
ห้องเรียน 325 ครูกุลวดี หน่วยสีชมพู ทำความสะอาดลานเจ้าพ่อ,ศาลาพระพุทธ
ห้องเรียน 324 ครูกานต์มณี หน่วยสีเขียว รอบอาคาร  7 , ใต้ถุนอาคาร 7
ห้องเรียน 323 ครูทัศนีย์ หน่วยสีแสด รอบอาคาร 3, อาคาร 6
ห้องเรียน 322 ครูมัณฑนา หน่วยสีฟ้า รอบอาคาร 8, อาคารช่างยนต์
ห้องเรียนปรดิษฐ์ 1 ครูรักกนิษฐ์ หน่วยสีม่วง โรงอาหาร, วิบูลพล 1-2
หมายเหตุ   การทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ให้หัวหน้าหน่วยสีรับถุงดำที่ห้องงานประดิษฐ์  และ
ให้แต่ละหน่วยสีถ่ายภาพกิจกรรม ส่งครูสุรีย์รัตน์ด้วย
ครูที่ปรึกษากิจกรรมยุวกาชชาด ระดับชั้น ม. 2    ปีการศึกษา  2556
หน่วยสี ครูที่ปรึกษา
เหลือง ครูกัญญารัตน์  หรดี ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ
ครูรักกนิษฐ์  ธรรมลังกา ห้องพักครูคหกรรม
ชมพู ครูนิทรา  จิตราพิทักษ์กูล ห้องพักครูคณิตศาสตร์
ครูมัณฑนา  อนุสกุลจันทร์พานิช ห้องพักครูวิทยาศาสต์
เขียว ครูนภาพร  สิทธา ห้องพักครูคณิตศาสตร์
ครูกานต์มณี  ทองกร ห้องพักครูคณิตศาสตร์
แสด ครูตรีธิดา  สุขเกษม ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ
ฟ้า ครูสุรีย์รัตน์  สุนันตา ห้องพักครูงานประดิษฐ์
ม่วง ครูกุลวดี  จักรบุตร ห้องพักครูคณิตศาสตร์
ครูทัศนีย์  ญาณน้อย ห้องพักครูภาษาจีน
หน้าที่ของครูที่ปรึกษา
1.  ให้คำปรึกษา ดูแลแนะนำเกี่ยวกับการแต่งกาย การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ
2.  คอยช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาอาจจะเกิดขึ้นให้กับสมาชิกยุวกาชาด
ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน (ภาคเรียนที่  1)
ครูนภาพร ครูนิทรา และครูสุรีย์รัตน์ กลุ่มสัมพันธ์  การเปิด/ปิดกอง  /ระเบียบแถว (ใต้ถุนอาคารบุญชู)
ครูตรีธิดา การอยู่ค่ายพักแรม และการเดินทางไกล
ครูมัณฑนา การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ครูกุลวดี การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ครูทัศนีย์ การกาชาด
ครูกานต์มณี การพัฒนาบุคลิกภาพ
ครูกัญญารัตน์ กิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี
ครูรักกนิษฐ์ การประกอบอาหารในการอยู่ค่ายพักแรม
Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s