คะแนนสอบปลายภาคเรียน 2/2555

คะแนนสอบคณิตพื้นฐาน             คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

คะแนนสอบปลายภาคเรียน  วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค 22202  ชั้น ม. 2   ภาคเรียนที่  2/2555
เต็ม หมายเหตุ
ลำดับที่ รหัส ชื่อ สกุล ห้อง 45
1 43111 ดช. ปฏิพล ขัดทะเสมา 01 45
2 43112 ดช. ปวิธชาต แปงแก้ว 01 45 คะแนนเฉลี่ย
3 43115 ดช. รวี โซนี่ 01 45 คือ  23.77
4 43117 ดช. วรปรัชญ์ เป็งวงศ์ 01 45
5 43120 ดช. ศุภณัฐ สุชาติพงศ์ 01 45 ผู้ที่ได้คะแนน
6 43798 ดญ. กรัณฑรัตน์ ทิพอาสน์ 15 45 ผ่านร้อยละ  50
7 43124 ดญ. กรปภา งานสุจริต 01 45 ขึ้นไป
8 43137 ดญ. รสา อมรพิชญ์ 01 45
9 43830 ดญ. พิมพ์นิภา แสนศักดิ์ 15 45
10 43110 ดช. ธนินท์ธร นครังกุล 01 44
11 43116 ดช. ราม วิญญา 01 44
12 43122 ดช. สุวพิชญ์ โพธาสินธุ์ 01 44
13 43131 ดญ. ณิชกานต์ ฝอยทอง 01 44
14 43138 ดช. ณัฐธัญ อยู่สบาย 01 44
15 43139 ดช. ณัฐนันท์ อินทนิล 01 44
16 43140 ดช. พชรดล นพนาคร 01 44
17 43194 ดญ. พิมพ์ชนก ยะเรือนงาม 02 44
18 43831 ดญ. รัชนีกร ณ จันทร์ตา 15 44
19 43113 ดช. ปิยวัฒน์ ฉัตรชัยชมภู 01 43
20 43159 ดช. จิระวิน เครือนาชิต 02 43
21 43795 ดช. พิเชฐพงศ แก้วเมืองเพชร        ว 15 43
22 43119 ดช. ศุภโชค ใจแสนวงค์ 01 43
23 43165 ดช. ภาณุ รัตนวิเศษ 02 43
24 43214 ดช. ภัทธเณศ เทพแสน 03 43
25 43121 ดช. สุภเวช ดาวประเสริฐ         ค 01 43
26 43216 ดช. รัฐวี นันตะกูล 03 43
27 43217 ดช. วงศกร ช้างเนียม 03 43
28 43125 ดญ. กฤตพร เชี่ยววานิช 01 43
29 43127 ดญ. กันต์กนิษฐ์ บัวหล้า 01 43
30 43804 ดญ. นภสิริ พุทธันบุตร 15 43
31 43128 ดญ. เก็จมณี เปี้ยปลูก 01 43
32 43130 ดญ. ณัฏฐนิชา อาริยะเครือ 01 43
33 43132 ดญ. ธนัชพร ไชยสาร 01 43
34 43133 ดญ. ธีร์วรา ชัยเธียร 01 43
35 43281 ดญ. ณิลณัฐ ตฤดียะถาวร 04 43
36 43814 ดญ. สุณัฏฐา จุลบุตร 15 43
37 43820 ดช. ญาณวิชญ์ พุกศิริกุล 15 43
38 43824 ดญ. กัณติศา ขัดมัน 15 43
39 43150 ดญ. นฤมล บรรจงพาณิชย์ 01 43
40 43247 ดญ. วราภรณ์ วงค์เจริญกิจ 03 43
41 43786 ดช. ชนินทร์ ตินศรี 15 42
42 43205 ดช. กวินภพ เกิดประกอบ 03 42
43 43255 ดช. จิรายุ เจียรจินดา 04 42
44 43792 ดช. ธนวิชญ์ กิตินา 15 42
45 43358 ดช. นพรัตน์ พักใส 06 42
46 43118 ดช. วรากร ปัณณทัต 01 42
47 43123 ดช. อังกินันท์ ทักษิณาพิมุข 01 42
48 43220 ดช. ศุภกิจ อิ่นแก้วถา 03 42
49 43802 ดญ. ญาณภา เสาวภา 15 42
50 43805 ดญ. นฤภร ปาโกวงค์ 15 42
51 43816 ดช. กวี อังวิบูลย์ 15 42
52 43817 ดช. กิตติธัช เจียระไนรุ่งโรจน์ 15 42
53 43821 ดช. ธรณัส ทิพยดาราพาณิชย์ 15 42
54 43149 ดญ. ธัญมุข ศิลปสมบูรณ์ 01 42
55 43243 ดญ. ภวรัญชน์ บุญรักษา 03 42
56 43826 ดญ. ณัฐนันท์ คำภิระปาวงศ์ 15 42
57 43153 ดญ. ปาณิศา บูรณจินดารัตน์ 01 42
58 43206 ดช. คารม คมวงศ์วิวัฒน์ 03 41
59 43257 ดช. ฉัตรมงคล ตุ้ยเต็มวงค์ 04 41
60 43212 ดช. ปพน กิตินา 03 41
61 43171 ดช. สืบสกุล วัฒนานิกร 02 41
62 43801 ดญ. ชาลิสา ศรีวัฒนาปิติกุล 15 41
63 43223 ดญ. กชพร พรมมา 03 41
64 43135 ดญ. นริสา บุหรัน 01 41
65 43136 ดญ. เบญจกร ต้นกันยา 01 41
66 43822 ดช. พชร จุลเจนวิทย์ 15 41
67 43151 ดญ. นิรชา สว่างดี 01 41
68 43152 ดญ. เบญจพร โชติบวรวิทย์ 01 41
69 43829 ดญ. เบญญาภา แซ่คู 15 41
70 43787 ดช. ชาญณรงค์ ฐิติธนภัค 15 40
71 43788 ดช. ชาญวิทย์ สาใจ 15 40
72 43173 ดช. สุรเชษฐ์ รัตนะ 02 40
73 43803 ดญ. ซาช่า มันจันดา 15 40
74 43222 ดช. หฤษฎ์ เหล็กดี 03 40
75 43806 ดญ. ปาจรีย์ ณ ลำปาง 15 40
76 43856 ดญ. ลลิตภัทร เทพศิริ 16 40
77 43229 ดญ. ฐิตาพร อำนาจปลูก 03 40
78 43827 ดญ. ธาวินีย์ จะวะนะ 15 40
79 43344 ดญ. ศิริพร การเพียร 05 40
80 43250 ดญ. หรรษมน วิจิตรพลเกณฑ์ 03 40
81 43158 ดช. จิรภัทร อินชัยยงค์ 02 39
82 43789 ดช. ณัฐกร ฝั้นมณีวรรณ์ 15 39
83 43790 ดช. ธชา บุปผาเจริญสุข        ว 15 39
84 43114 ดช. ยุรนันท์ จันนาค 01 39
85 43260 ดช. ณภัทร ปัญญาจงเลิศ 04 39
86 43799 ดญ. จิรัชยา ชื่นชอบ 15 39
87 43126 ดญ. กษมา เตชะอุ่น 01 39
88 43809 ดญ. พัฒน์นรี เขื่อนแก้ว 15 39
89 43277 ดญ. ชนิดา เดือนเพ็ญ 04 39
90 43810 ดญ. พิมพ์สิรินธร์ กุนเกษม 15 39
91 43134 ดญ. นฏกร กาวาด 01 39
92 43232 ดญ. เบญจสิริ วัฒนพนม 03 39
93 43233 ดญ. ปพิชญา ธรรมเมือง 03 39
94 43141 ดช. พันธวัจ อัศวเกศมณี 01 39
95 43383 ดญ. ณิชารีย์ แสนใจกล้า 06 39
96 43818 ดช. กิตติภัทร หวังรุ่งโรจน์ 15 39
97 43286 ดญ. เบญญาพร ใสแจ่ม 04 39
98 43487 ดญ. พัทธมน อินต๊ะยศ 08 39
99 43825 ดญ. ณัฐกฤตา อุ่นจิตร 15 39
100 43828 ดญ. นิชาภรณ์ วงศ์นันตา 15 39
101 43301 ดช. กฤตภาส ทิชากร 05 38
102 43692 ดช. ชญานิน ชมภูศรี 13 38
103 43208 ดช. ณภัทร ขระเขื่อน 03 38
104 43354 ดช. ชาคริต ชวดนุช 06 38
105 43846 ดญ. ชลัยรัตน์ แสงทอง 16 38
106 43847 ดญ. ชิษณุชา อุ่นบ้าน 16 38
107 43364 ดช. ภาคภูมิ จินดาธรรม 06 38
108 43706 ดช. ยศนนท์ สอนปะละ 13 38
109 43129 ดญ. จริญญา วงศ์อินต๊ะ 01 38
110 43808 ดญ. พัชมญชุ์ อินทิยศ 15 38
111 43276 ดญ. จิราวรรณ เทพชัย 04 38
112 43812 ดญ. ภควดี เลิศวิภาภัทร 15 38
113 43231 ดญ. นิชาภัทร วงศ์นันตา 03 38
114 43145 ดญ. กัลยา ปินตาเชื้อ 01 38
115 43191 ดญ. พัชรนันท์ วงศ์เขื่อนแก้ว 02 38
116 43387 ดญ. เบญจวรรณ หล้าแก้ว 06 38
117 43201 ดญ. สกุลทิพย์ ทิพย์แก้ว 02 38
118 43348 ดญ. สุวทัยวรรณ อินต๊ะสืบ 05 38
119 43156 ดช. กัณธวัฒน์ ใจคำลือ 02 37
120 43207 ดช. ไชยวัฒน์ ฝึกหัด 03 37
121 43403 ดช. คมกริช แก้วปรีชาวัฒน์ 07 37
122 43163 ดช. ปรัชญา วิสุทธิธาดา 02 37
123 43700 ดช. ประถมพงษ์ วงค์ของ 13 37
124 43797 ดช. วรทาน สินทวีวรกุล 15 37
125 43169 ดช. สหภาพ วงศ์ราษฎร์ 02 37
126 43615 ดช. สิทธิพล สิทธิชุม 11 37
127 43811 ดญ. พิมลนาฏ พรหมยศ 15 37
128 43183 ดญ. นิสสา สุขรัตน์ 02 37
129 43284 ดญ. นฤฌา ใจอินทร์ 04 37
130 43143 ดช. ภาณุพงษ์ สันคม 01 37
131 43483 ดญ. พอชม พรมชัย 08 37
132 43239 ดญ. พิชญา พาฬอนุรักษ์ 03 37
133 43146 ดญ. ชนิกานต์ สุทธเขต 01 37
134 43147 ดญ. ชลิดา นนทสูติ 01 37
135 43241 ดญ. พิริยากร อู่ตะเภา 03 37
136 43486 ดญ. พัทธมน กฤตมโนรถ 08 37
137 43148 ดญ. ตามใจ ธรรมสอน 01 37
138 43154 ดญ. ลักษมณ ทิพย์สุริยะ 01 37
139 43832 ดญ. อัญชนา เรืองฤทธิ์ 15 37
140 43109 ดช. ชาญชนะ วิชา 01 36
141 43597 ดช. ชลรวีร์ บัวดิษฐ์ 11 36
142 43837 ดช. พิทวัส ตรงปัญญาโชติ 16 36
143 43796 ดช. รัชชานนท์ เต่าคำ 15 36
144 43363 ดช. ภราดร วิบูลย์มา 06 36
145 43170 ดช. สิรภพ แสวงธรรม 02 36
146 43221 ดช. สิทธา อารีกิจ 03 36
147 43718 ดญ. ณิชาภัทร ศรีแก้ว 13 36
148 43815 ดญ. อันนา ฝ่ายคำมี 15 36
149 43819 ดช. ชาตรี โสภาแปง 15 36
150 43288 ดญ. พลอย อยู่สำลี 04 36
151 43295 ดญ. ลักษิกา เตชะสาย 04 36
152 43296 ดญ. วนัชนันท์ ไชยพิสุทธิพงศ์ 04 36
153 43640 ดญ. อธิตา ดำมุณี 11 36
154 43352 ดช. จิรภัทร จางสาย 06 35
155 43800 ดญ. ชัญญา แต้สุนทรไพเราะ     ว 15 35
156 43466 ดช. ศุภณัฐ นนทิสกุล 08 35
157 43853 ดญ. พิชามญชุ์ สุวรรณธวัช 16 35
158 43616 ดช. อนุวัฒน์ เปี้ยปลูก 11 35
159 43381 ดญ. จุฑาทิพย์ วะเท 06 35
160 43723 ดญ. พุทธธิดา สุริยะวงศ์ 13 35
161 43532 ดญ. ปนัดดา อินใจวงค์ 09 35
162 43240 ดญ. พิมพ์ชนก เอี่ยมสอาด 03 35
163 43823 ดช. สาริศ กิจสุวรรณรัตน์ 15 35
164 43196 ดญ. มณีรัตน์ การดี 02 35
165 43199 ดญ. วชิระญาณ์ ตาใจ 02 35
166 43203 ดญ. อารียา ชะนะทะเล 02 35
167 43508 ดช. ปวงสรร ยืดยาว 09 34
168 43167 ดช. วีรภัทร เกตุวงษ์ 02 34
169 43168 ดช. ศิวัช ชมภูศรี 02 34
170 43175 ดญ. จิรัชญา ไวยกูล 02 34
171 43228 ดญ. จิรัชยา สุวรรณหงษ์ 03 34
172 43861 ดญ. อวิกา ถิ่นอ่วน 16 34
173 43279 ดญ. ญานิกา โอระชุม 04 34
174 43280 ดญ. ณัฏฐ์นารี สิทธิรักษ์ 04 34
175 43622 ดญ. เจนจิรา โยธิน 11 34
176 43186 ดญ. ปริชญา มิ่งเชื้อ 02 34
177 43142 ดช. พีรวิชญ์ ดินประภา 01 34
178 43287 ดญ. ปานชีวา ธรรมใจกูล 04 34
179 43677 ดญ. ปิยะธิดา สิริภูล 12 34
180 43679 ดญ. พรรณิชา เครือเพลา 12 34
181 43195 ดญ. ภัชธีญา วรรณจักร 02 34
182 43244 ดญ. รดิวันต์ ปาจเร 03 34
183 43587 ดญ. สรณ์ศิริ สายศรีธิ 10 34
184 43542 ดญ. สุวภัทร กาชาติ 09 34
185 43395 ดญ. รุ่งนภา สุปินะ 06 34
186 43298 ดญ. สุพัชฌา สายปัน 04 34
187 43209 ดญ. ณัชชา ขัตินนท์ 03 33
188 43213 ดช. พิชญากร ศรีเงิน 03 33
189 43749 ดช. ปรมะ นาเมืองรักษ์ 14 33
190 43267 ดช. ภาณุวิชญ์ พันธโชติ 04 33
191 43225 ดญ. จาลินี คำแท่น 03 33
192 43230 ดญ. ณัฐชา ธีระเชีย 03 33
193 43380 ดญ. จิราภรณ์ ภู่พิพัฒน์กูล 06 33
194 43480 ดญ. บุษราคัม ธรรมไหว 08 33
195 43188 ดญ. ปิยธิดา ติณศรี 02 33
196 43237 ดญ. พรรณกาญจน์ กาญจนประดิษฐ์ 03 33
197 43629 ดญ. พัชมณ ปิ่นสกุล 11 33
198 43242 ดญ. แพรวพิบูลย์ วิเลปนานนท์ 03 33
199 43302 ดช. กฤษฏิ์ อุปนันท์ 05 32
200 43356 ดช. ธนพงษ์ ยัญศรี 06 32
201 43211 ดช. ปณิธาน ปัญจขันธ์ 03 32
202 43261 ดช. ทรรศกร ปัญญามณี 04 32
203 43309 ดช. ธันยบูรณ์ สาคร 05 32
204 43266 ดช. พุทธสิทธิ์ พงษ์พันธ์ 04 32
205 43559 ดช. นัชนันทน์ ศิริเขต 10 32
206 43172 ดช. สุธนัย อริยะเครือ 02 32
207 43273 ดญ. กัญสุดา ปันแกว่น 04 32
208 43227 ดญ. จินดาลักษณ์ ไชยลังกา 03 32
209 43667 ดญ. จิรัชยา มั่นเหมาะ 12 32
210 43574 ดญ. จิตสุภา ตรังคธาร 10 32
211 43235 ดญ. ปิยะนุช ทวีบุญ 03 32
212 43236 ดญ. พชรยา อังศุสุกนฤมล 03 32
213 43531 ดญ. ธัญพร พินธิสืบ 09 32
214 43581 ดญ. พิมพ์วลัญช์ ศรียอด 10 32
215 43193 ดญ. พิชญาภา กาตาสาย 02 32
216 43631 ดญ. ภิรัญญา สิทธิเดชากุล 11 32
217 43339 ดญ. มณฑวรรณ วสันต์ขจร 05 32
218 43299 ดญ. สุพิชญา อิ่นแก้วน่าน 04 32
219 43210 ดช. นฤเบศภ์ ชื่อหลาย 03 31
220 43793 ดช. นริศ มุ่งพยาบาล 15 31
221 43310 ดช. เนรัญนิตย์ ศรีวงศ์ 05 31
222 43176 ดญ. ฑิตยา ไชยวงค์ษา 02 31
223 43177 ดญ. ณิชากร ทิพย์ศรีบุตร 02 31
224 43178 ดญ. ดุจยิหวา จันทรคีรี 02 31
225 43180 ดญ. ธัญพร สุขสวัสดิ์ 02 31
226 43771 ดญ. ทองวรินทร์ อินนันชัย 14 31
227 43724 ดญ. แพรวา เดชะวงค์ 13 31
228 43533 ดญ. ปริตา ปัญญาสุรจิต 09 31
229 43192 ดญ. พัทธ์วริน ประเทืองบริบูรณ์ 02 31
230 43341 ดญ. รักษิตา ธิช่างทอง 05 31
231 43539 ดญ. วิมลศิริ เป็นแผ่น 09 31
232 43246 ดญ. วรรณิดา แก้วจันทร์หล้า 03 31
233 43442 ดญ. ศศิวิมล คำหุ่น 07 31
234 43155 ดช. กษิดิศ วงค์ปินตา 02 30
235 43157 ดช. คุณากร ฟูธรรม 02 30
236 43401 ดช. ก้องภพ ฉัตรชัยสถาพร 07 30
237 43511 ดช. พนาสันต์ เตชะนันท์ 09 30
238 43218 ดช. วรากร นิ่มนวล 03 30
239 43268 ดช. ศุภนัย สุขใส 04 30
240 43707 ดช. ยศพัฒน์ แก้วบุญปัน 13 30
241 43270 ดช. เอกชัย ไชยทนุ 04 30
242 43272 ดญ. กังสดาล อกตัน 04 30
243 43226 ดญ. จิตรลดา จุลเสวก 03 30
244 43184 ดญ. ปภาวี ใจยศ 02 30
245 43673 ดญ. ธนัญญา เสนาธรรม 12 30
246 43385 ดญ. ธันยพร สายตำ 06 30
247 43293 ดญ. มุทิตา สาปคำ 04 30
248 43342 ดญ. วชิราภรณ์ ธรรมไชยกูล 05 30
249 43737 ดญ. อาภาภรณ์ หอมนาน 13 30
250 43446 ดญ. อรปรียา เนียมรัศมี 07 30
251 43256 ดช. ฉัตรมงคล ธิต๊ะ 04 29
252 43162 ดช. นิตินัย ชาติ 02 29
253 43841 ดญ. กมลรัฐ อึ้งตระกูล 16 29
254 43359 ดช. นฤพนธ์ ชมศิลป์ 06 29
255 43215 ดช. ภูริทัศน์ อภิวิชาญาณ 03 29
256 43703 ดช. พัสกร นิ่มละมูล 13 29
257 43269 ดช. ออมสิน สันต์บุรุษ 04 29
258 43271 ดญ. กมลวรรณ คำปวนบุตร 04 29
259 43278 ดญ. โชษิตา จิ๋วแก้ว 04 29
260 43377 ดญ. กรกนก วงษ์ชาลี 06 29
261 43576 ดญ. ณิชากร ราษฎร์บำรุง 10 29
262 43187 ดญ. ปวีณา อัศวนิก 02 29
263 43491 ดญ. ศศิภา มูลประเสริฐ 08 29
264 43541 ดญ. สุทธิพร ปันบุตร 09 29
265 43686 ดญ. ศศิประภา ศรีอุทิศ 12 29
266 43251 ดญ. อนัญญา จันทรพันธุ์ 03 29
267 43252 ดญ. อวิกา วิไลรัตน์ 03 29
268 43254 ดช. คุณานนท์ เสียงหวาน 04 28
269 43407 ดช. ณัฐธัญ ธรรมกูล 07 28
270 43219 ดช. วิศรุต วรรณศิริ 03 28
271 43174 ดญ. กุสุมา ตาตุ 02 28
272 43369 ดช. สรวิศ เป๊กทอง 06 28
273 43807 ดญ. เปมิกา เชื้อแก้ว 15 28
274 43717 ดญ. ณัฐชนา จันทรานิมิตร 13 28
275 43282 ดญ. ทิพย์สุดา ใจเสมอ 04 28
276 43768 ดญ. ณัฏฐนันท์ เครือปะละ 14 28
277 43626 ดญ. ตรีกุญช์ กุญชร 11 28
278 43238 ดญ. พลอยพรรณ สวัสดี 03 28
279 43777 ดญ. พิธาณี ศรีไทย 14 28
280 43197 ดญ. มัชฌิมา สอนลาย 02 28
281 43684 ดญ. วชิราพรรณ หลงวงศ์ 12 28
282 43198 ดญ. มัญชุมาศ ปวงมณี 02 28
283 43691 ดช. คณพงศ์ เมืองคำบุตร 13 27
284 43160 ดช. ณัฐพงษ์ เอี่ยมสำอางค์ 02 27
285 43258 ดช. ฐิรมณฑล ภัทรวิชญานนท์ 04 27
286 43502 ดช. ธนากร ชมภูทวีป 09 27
287 43699 ดช. นพรุจ พุ่มวารี 13 27
288 43794 ดช. ปพน ชัยศรีสุขอำพร        ว 15 27
289 43653 ดช. นิพพิชฌน์ ลี้ประเสริฐ 12 27
290 43513 ดช. รักษ์พงษ์ อินต๊ะนนท์ 09 27
291 43274 ดญ. กุลนันทน์ เรืองคำ 04 27
292 43373 ดช. อิทธิพัทธ์ ไชยราช 06 27
293 43181 ดญ. นวนิดา วัจนปรีชาโรจน์ 02 27
294 43234 ดญ. ปวริศา สินเปียง 03 27
295 43331 ดญ. ธัญชนก ชัยเสนา 05 27
296 43190 ดญ. พจีกาณต์ ลาดคำ 02 27
297 43204 ดช. กฤติน คุ้มเพชร 03 26
298 43836 ดช. นราธิป บริภารักษ์ 16 26
299 43791 ดช. ธนบดี คันธศักดิ์ศิริ 15 26
300 43648 ดช. ณัฏฐนนท์ แก้วมูล 12 26
301 43164 ดช. ภัทรกร แก้วอรุณ 02 26
302 43509 ดช. ปัญญากร ประเทืองแสนยากร 09 26
303 43413 ดช. ปาณัสม์ พยุหพรรค์ 07 26
304 43179 ดญ. ธนภรณ์ คำวรรณ์ 02 26
305 43376 ดญ. กมลชนก มีแหวน 06 26
306 43476 ดญ. นภัสสร กองสีใจ 08 26
307 43283 ดญ. ธัญชนก ธีรภาพกุล 04 26
308 43285 ดญ. นุตประวีณ์ อกกว้าง 04 26
309 43632 ดญ. รัตนาลักษณ์ ทรงศรีสกุล 11 26
310 43397 ดญ. สุดารัตน์ สิทธิวงศ์ 06 26
311 43689 ดญ. สุรีรัตน์ แลวลิตร 12 26
312 43398 ดญ. อริสา ผัดวัง 06 26
313 43641 ดญ. อัญชญา จินะปา 11 26
314 43899 ดญ. ปานชีวา เปี้ยปลูก 14 26
315 43303 ดช. จิรภัทร ทิพย์วิวัฒน์พจนา 05 25
316 43549 ดช. ณัชพล ชูสาย 10 25
317 43598 ดช. ชัชวีร์ เทพารักษ์ 11 25
318 43510 ดช. พงศธร อินพรม 09 25
319 43224 ดญ. กนกพร ใจอ้าย 03 25
320 43275 ดญ. เคียงชนก เทพแปง 04 25
321 43378 ดญ. กษิรา ปิ่นประภาวัฒนา 06 25
322 43289 ดญ. พิมพ์ชนก คันธมาลี 04 25
323 43388 ดญ. ปรีญารัตน์ ทิพย์ปลูก 06 25
324 43390 ดญ. ปิมปภา กฤษศิริวรา 06 25
325 43585 ดญ. ศรินยา สายคำฟู 10 25
326 43294 ดญ. รัชนีกร หอระดี 04 25
327 43780 ดญ. เวธินี วงศ์ชารี 14 25
328 43297 ดญ. วิลาวัลย์ เบ้าคำ 04 25
329 43590 ดญ. สุรุจิรา ศรีนันทา 10 25
330 43547 ดช. ชัชพล ถือบุญ 10 24
331 43405 ดช. ฐิรวัฒน์ เสมอใจ 07 24
332 43321 ดช. วรพงศ์ จัดดี 05 24
333 43325 ดญ. กรวินทร์ ใจกล้า 05 24
334 43813 ดญ. มุกตาภา อรุณรัศมี 15 24
335 43428 ดญ. จุฬาฟ้า มโนสงค์ 07 24
336 43672 ดญ. ธนพร ใหม่ธรรม 12 24
337 43720 ดญ. ปวีณ์สุดา เตชะปลูก 13 24
338 43332 ดญ. นภัสสร เฉลิมธีรวัฒน์ 05 24
339 43674 ดญ. นราภรณ์ สุกทน 12 24
340 43384 ดญ. ดรุณี สังข์งิ้วงาม 06 24
341 43725 ดญ. เมธาวี อุณหเสรี 13 24
342 43484 ดญ. พัชรานิษฐ์ สีตลรัศมี 08 24
343 43291 ดญ. ภาสินี เกิดขาว 04 24
344 43340 ดญ. ยศวดี สุวรรณวงศ์ 05 24
345 43683 ดญ. เมรัย หล่อสุวรรณกุล 12 24
346 43636 ดญ. ศุทชาดา เครืออรุณรัตน์ 11 24
347 43493 ดญ. สริตา พลราชม 08 24
348 43396 ดญ. ศุภิสรา คำบุรี 06 24
349 43784 ดญ. อัญมณี อริยะเครือ 14 24
350 43833 ดช. จิณติภู ตรงปัญญาโชติ 16 23
351 43400 ดช. กฤษณพล เป็นมูล 07 23
352 43500 ดช. ชิตาวีร์ สุขคร 09 23
353 43456 ดช. ตะวัน สุดใจ 08 23
354 43604 ดช. ธนากร เสนาธรรม 11 23
355 43465 ดช. วุฒิพงศ์ สุนทรานนท์ 08 23
356 43419 ดช. วีรวัฒน์ หัตถกา 07 23
357 43569 ดญ. กมลชนก เวียงลอ 10 23
358 43764 ดญ. ชนกานต์ อัสนี 14 23
359 43669 ดญ. ณิชยา ลังกาพินธุ์ 12 23
360 43478 ดญ. นันทิยา มหาวรรณ์ 08 23
361 43772 ดญ. ธัญญลักษณ์ ทันใจ 14 23
362 43779 ดญ. รมิตา พิมพ์ธารา 14 23

 

 

 

 

 

ประกาศให้นักเรียนชั้น ม.2

วันที่  18  มีนาคม  2556

ประกาศผลการเรียน/รับสมุดพก

ตารางสอบแก้ตัว

วันเดือนปี ภาคเช้า ภาคบ่าย
18 มีค.56 พัฒนาผู้เรียน การงานฯ
19 มีค.56 ภาษาไทย คณิตฯ
20 มีค.56 วิทย์ สังคมฯ
21 มีค.56 ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา
22 มีค.56 ส่งผลสอบแก้ตัว


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s